Sục V lít CO2 ở đktc vào 200...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Sục V lít CO2 ở (đkt...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Sục V lít CO2 ở (đktc) vào 200 ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,2M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ đến hết dung dịch X vào 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 336 ml khí CO2 ở (đktc). Giá trị của V là? A. 1,12. B. 2,24. C. 0,336. D. 0,784.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nHCl = 0,02 và nCO2 = 0,015 X + HCl —> CO2 nên X phải chứa gốc của axit cacbonic. Nếu X chỉ chứa anion HCO3- thì nCO2 = nH+: Vô lý Vậy X chứa CO32- và HCO3- —> Ba2+ kết tủa hết. Đặt a, b là số mol CO32- và HCO3- phản ứng nH+ = 2a + b = 0,02 nCO2 = a + b = 0,015 —> a = 0,005 và b = 0,01 Do b = 2a nên X chứa Na+ (0,04), CO32- (x) và HCO3- (2x) Bảo toàn điện tích —> x = 0,01 nBaCO3 = nBa2+ = 0,02 Bảo toàn C —> nCO2 = 0,05 —> V = 1,12 lít

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP