Cho 84 gam hỗn hợp X gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 84 gam hỗn hợp X...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 84 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba, BaO, Al, Al2O3 (oxi chiếm 20% về khối lượng) tan hết vào nước, thu được dung dịch Y chứa 96,4 gam chất tan và 12,32 lít H2 (đktc). Cho từ từ V lít HCl 1M vao Y thu được m gạm kết tủa. Khi m = 31,2 thì giá trị lớn nhất của V là: A. 1,5 B. 1,0 C. 2,5 D. 2,0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Quy đổi X thành Na, K, Ba (tổng a gam), Al (b mol) và O (1,05 mol) mX = a + 27b + 1,05.16 = 84 (1) Bảo toàn electron —> nNa + nK + 2nBa + 3nAl = 2nO + 2nH2 —> nNa + nK + 2nBa = 3,2 – 3b Dung dịch Y gồm Na+, K+, Ba2+, AlO2- (b) và OH-. Bảo toàn điện tích —> nOH- = (3,2 – 3b) – b = 3,2 – 4b —> m chất tan = a + 59b + 17(3,2 – 4b) = 96,4 (2) (1)(2) —> a = 48,3 và b = 0,7 nAl(OH)3 = 0,4 —> nH+ max = nOH- + 4nAlO2- – 3nAl(OH)3 = 2 —> V max = 2 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP