Tiến hành các thí nghiệm sau a Hòa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Tiến hành các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Tiến hành các thí nghiệm sau (a) Hòa tan hỗn hợp chứa a mol Al2O3 và 2a mol Na2O vào H2O dư. (b) Cho CrO3 tác dụng với H2O dư. (c) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa NaAlO2 và NaOH. (d) Cho Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol BaCl2. (g) Cho Al dư vào dung dịch HNO3 (phản ứng không thu được chất khí). (h) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 chất tan là A. 4 B. 5 C. 2 D. 3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Na2O + H2O —> 2NaOH Al2O3 + 2NaOH —> NaAlO2 + H2O Dung dịch sau phản ứng: NaAlO2 (2a) và NaOH (2a) (b) CrO3 + H2O —> H2CrO4 2CrO3 + H2O —> H2Cr2O7 Dung dịch sau phản ứng: Hai axit trên. (c) CO2 dư + H2O + NaAlO2 —> Al(OH)3 + NaHCO3 CO2 dư + NaOH —> NaHCO3 Dung dịch sau phản ứng: NaHCO3. (d) Cu + Fe2(SO4)3 —> CuSO4 + FeSO4 Dung dịch sau phản ứng: CuSO4, FeSO4, Fe2(SO4)3 dư. (e) KHSO4 + BaCl2 —> KCl + HCl + BaSO4 Dung dịch sau phản ứng: KCl, HCl (g) Al + HNO3 —> Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O Dung dịch sau phản ứng: Al(NO3)3 và NH4NO3. (h) KHS + NaOH —> K2S + Na2S + H2O Dung dịch sau phản ứng: K2S và Na2S

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP