Trong bình kín có thể tích không đổi...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong bình kín (có t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong bình kín (có thể tích không đổi) chứa một ancol no, mạch hở X (số C trong X nhỏ hơn 5) và lượng O2 vừa đủ để đốt cháy hoàn toàn X. Ban đầu bình có nhiệt độ 110°C và áp suất là P1 atm. Bật tia lửa điện để đốt cháy hoàn toàn X, sau khi đưa bình về 110°C thấy áp suất bình là P2 (tại điều kiện này H2O ở trạng thái khí). Biết rằng P2 = 1,4P1. Phát biểu nào sau đây về X là không đúng? A. Đun nóng X với dung dịch H2SO4 đặc ở 170°C thu được anken. B. Khi cho ancol X tác dụng với Na dư thu được số mol H2 bằng số mol X phản ứng. C. Ancol X có 2 công thức cấu tạo. D. Chỉ có 1 đồng phân của ancol X hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X: CnH2n+1Ox (1 mol) CnH2n+2Ox + (1,5n + 0,5 – 0,5x)O2 —> nCO2 + (n + 1)H2O —> n + n + 1 = 1,4(1 + 1,5n + 0,5 – 0,5x) —> 7x – n = 11 Với x ≤ n —> x = 2 và n = 3 X là C3H8O2 Cấu tạo của X: CH3-CHOH-CH2OH (Hòa tan Cu(OH)2) CH2OH-CH2-CH2OH —> A sai

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP