Auroras are created when the sun‟s particles are...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Auroras are created when the sun‟s particles are ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Auroras are created when the sun‟s particles are caught in ______.
A. field the earth‟s magnetic B. the field magnetic earth
C. the earth‟s magnetic fields D. the magnetic field earth

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

aurora / ɔːˌrɔːrə /(n): cực quang
- particle / ˈpɑːtɪkl / (n): hạt
- magnetic / mæɡˈnetɪk/ (adj): từ tính
adj+ n:
eg: beautiful girl
các cực quang được tạo ra khi các hạt của mặt trời chạy vào ....
a. sai vì tính từ không đứng sau danh từ
b. sai vị trí sắp xếp nên không có nghĩa
c. các vùng từ tính của trái đất
d.trái đất vùng từ tính (không rõ nghĩa)
ð đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP