Ba tế bào sinh giao tử có kiểu...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ba tế bào sinh giao tử có kiểu gen Ab//aB...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ba tế bào sinh giao tử có kiểu gen Ab//aB Dd thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong các tỉ lệ giao tử dưới đây, có tối đa bao nhiêu tỉ lệ giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của ba tế bào trên?
(1) 1: 1. (4) 1: 1: 2: 2.

(2) 1: 1: 1: 1. (5) 1: 1: 1

(3) 1: 1: 1: 1: 1: 1. . (6) 2: 1.

A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP