Bài 1 Sự điện li - Bài 2...

Bài 1. Sự điện li - Bài 2 trang 7 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Sự điện li là quá trình phân li các chất trong nước hoặc khi nóng chảy thành ion.

- Chất điện li là những chất khi tan trong nước phân li ra ion.

+ Axit, bazơ, muối đều là những chất điện li.

+ Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion . Các axit mạnh , bazơ mạnh và hầu hết các muối là chất điện li mạnh.

Ví dụ : HCl \(\rightarrow H^+ + Cl^-\)

+ Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hòa tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch. Các axit yếu, bazơ yếu và một số muối là chất điện li yếu.

Ví dụ : \(CH_3COOH \leftrightarrows CH_3COO^- +H^+\)

+ Chất không điện li là những chất tan trong nước không phân li ra ion.

Ví dụ : dung dịch đường, dung dịch rượu,...

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP