Bài 41 Phenol - Bài 6 trang 193...

Bài 41. Phenol - Bài 6 trang 193 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Viết các phương trình hóa học điều chế:

- phenol từ benzen (1)

- stiren từ etylbenzen (2)

Các chất vô cơ cần thiết coi như có đủ.

Hướng dẫn giải

a) \(C_6H_6 + Cl_2 \xrightarrow[]{Fe} C_6H_5Cl + HCl\)

\(C_6H_5Cl + NaOH \xrightarrow[]{t^0 cao, p cao} C_6H_5OH + NaCl\)

b) Từ etylbenzen

\(C_6H_5-C_2H_5 \xrightarrow[]{xt,t^0} C_6H_5-CH=CH_2 + H_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP