Bài 10 Amino axit - Bài 3 trang...

Bài 10. Amino axit - Bài 3 trang 48 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi công thức phân tử của X là \(C_xH_yO_zN_t\).

\(\%m_O = 100\% - (\%m_C + \%m_H + \%m_N) = 35,96 \%\)

\(\Rightarrow x : y : z : t = \dfrac {40,45}{12} = \dfrac {7,86}{1} = \dfrac {15,73} {14} = \dfrac {35,96} {16} = 3 : 7 : 1 : 2\)

Công thức đơn giản của X là \(C_3H_7NO_2\) nên công thức phân tử \(C_3H_7NO_2\).

Công thức cấu tạo: \(H_2N- CH(CH_3)-COOH\): alanin

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP