Bài 13 Dòng điện trong kim loại -...

Bài 13. Dòng điện trong kim loại - Giải bài 8 Trang 78 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số êlectron tự do trong 1 mol đồng là:

\(n_e=N_A=6,02.10^{23}\) (hạt)

Thể tích của 1 mol nguyên tử đồng là:

\(V=\dfrac{m}{D}=\dfrac{64.10^{-3}}{8,9.10^3}\approx 7,19.10^{-6}(m^3)\)

a) Mật độ êlectron tự do trong đồng là:

\(n=\dfrac{n_e}{V}=\dfrac{6,02.10^{23}}{7,19.10^{-6}}\approx 8,37.10^{28}(m^{-3})\)

b) Chiều dài dây đồng là:

\(l=\dfrac{V}{S}=\dfrac{7,19.10^{-6}}{10^{-5}}=0,719(m)\)

Thời gian êlectron chạy qua tiết diện của dây đồng là:

\(t=\dfrac{q}{I}=\dfrac{n_e.\left |e \right |}{I}=\dfrac{6,02.10^{23}.1,6.10^{-19}}{10}=9632(s)\)

Tốc độ trôi của êlectron dẫn là:

\(v=\dfrac{l}{t}=\dfrac{0,719}{9632}\approx 7,46.10^{-5}(m/s)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP