Bài 17 Phản ứng oxi hoá - khử...

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 8 Trang 83 - Sách giáo khoa Hóa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{AgNO_3}=\dfrac{85.0,15}{1000}=0,01275(mol)\)

Phản ứng: \(Cu+2AgNO_3\rightarrow Cu(NO_3)_2+2Ag \downarrow\) (*)

Từ (*), ta có: \(n_{Cu}=\dfrac{1}{2}n_{AgNO_3}=\dfrac{0,01275}{2}=0,006375(mol)\)

\(\Rightarrow m_{Cu}=64.0,006375=0,408(g)\)

Vậy cần 0,408g Cu để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85ml dung dịch \(AgNO_3\) 0,15M.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP