Bài 17 Phản ứng oxi hoá - khử...

Bài 17. Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 7 Trang 83 - Sách giáo khóa hóa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. \(\overset{+4}{Mn}O_2+H\overset{-1}{Cl}\overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+2}{Mn}Cl_2+\overset{0}{Cl_2}\uparrow +H_2O\)

\(\overset{+4}{Mn}O_2+4H\overset{-1}{Cl_{đặc}}\overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+2}{Mn}Cl_2+\overset{0}{Cl_2}\uparrow+2H_2O\)

b. \(\overset{0}{Cu}+H\overset{+5}{N}O_{3đặc} \overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+2}{Cu}(NO_3)_2+2\overset{+4}{N}O_2\uparrow+H_2O\)

\(\overset{0}{Cu}+4H\overset{+5}{N}O_{3đặc} \overset{t^0}{\rightarrow} \overset{+2}{Cu}(NO_3)_2+2\overset{+4}{N}O_2 \uparrow+2H_2O\)

Cu: chất khử

\(HNO_3\): chất oxi hóa

c. \(\overset{0}{Mg}+H_2\overset{+6}{S}O_{4đặc} \overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+2}{Mg}SO_4+\overset{0}{S}+H_2O\)

\(3\overset{0}{Mg}+4 H_2 \overset{+6}{S}O_{4đặc}\overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+2}{Mg}SO_4+\overset{0}{S}+4H_2O\)

Mg: là chất khử

\(H_2SO_4\): là chất oxi hóa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP