Bài 18 Tính chất của kim loại Dãy...

Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại - Bài 6 tra...

0
Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại - Bài 6 trang 89 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{Fe} = x,n_{Al}=y\)

Theo đề ta có: 56x + 2x . 27 = 5,5 \(\Rightarrow\) x = 0,05 (mol)

\(Al+3AgNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + 3Ag\)

0,1 0,3(dư)

Al hết thì Fe mới phản ứng:

\(Fe + 2AgNO_3 \rightarrow Fe(NO_3)_2 + 2Ag\)

\(\Rightarrow n_{Ag} = 3n_{Al} = 0,3 (mol)\)

\(\Rightarrow m_{Ag} = 0,3 \times 108 = 32,4 (g)\)

Chất rắn còn lại là Ag và Fe chưa phản ứng.

\(\Rightarrow m_{chất rắn} = m_{Ag} + m_{Fe} = 32,4 + 0,05 \times 56 = 35,2 (g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP