Bài 45 Hóa học và vấn đề môi...

Bài 45. Hóa học và vấn đề môi trường - Bài 7 trang 205 - Sách giáo kh...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(n_{SO_2} = \dfrac{12.10^{-7}}{64} = 0,1875 . 10^{-7}\) (mol)

Nồng độ mol/\(m^3\) \(SO_2\) của thành phố là :

\(\dfrac{0,1875.10^{-7}}{50.10^{-3}} = 0,375.10^{-6}\) (\(mol/m^3\))

So với tiêu chuẩn quốc tế qui định, lượng \(SO_2\) của thành phố chưa vượt quá \(30.10^{-6} mol/m^3\)không khí, do vậy không khí ở đó không bị ô nhiễm.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP