Bài 2 Lipit - Bài 4 trang 11...

Bài 2. Lipit - Bài 4 trang 11 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số mol KOH là: \(n_{KOH} = 0,003 . 0,1 = 0,0003 (mol)\)

Khối lượng KOH cần dùng là: \(m_{KOH} = 0,0003 . 56 = 0,0168 (g) = 16,8 (mg)\)

Trung hòa 2,8g chất béo cần 16,8mg KOH

\(\Rightarrow\) 1g x?

Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là: \(x = \dfrac{16,8 . 1}{2,8} = 6\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP