Bài 2 Lipit - Bài 6 trang 7...

Bài 2. Lipit - Bài 6 trang 7 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Gọi công thức phân tử của este là \(C_xH_yO_z\):

\(C_xH_yO_z\) + \((x + \frac{y}{4} - \frac{z}{2})O_{2}\) \(\rightarrow\) \(xCO_2\) + \(\frac{y}{2}H_2O\)

amol axmol \(a\frac{y}{2}mol\)

Ta có: \(n_{CO_{2}} = \dfrac{6,72}{22,4} = 0,3 (mol)\)

\(n_{H_{2}O} = \dfrac{5,4}{18} = 0,3 (mol)\)

suy ra: \(m_O = 7,4 - 0,3 \times 12 - 0,3 \times 2 = 3,2 (g)\)

\(n_O = 0,2 mol\)

\(\rightarrow\) x : y : z = 3 : 6 : 2

Vì X là este đơn chức nên công thức phân tử của X là \(C_3H_6O_2\).

b. \(n_X = 0,1 (mol)\) \(\rightarrow\) \(n_Y = 0,1 (mol)\)

\(M_Y = 32 (g/mol)\) suy ra công thức phân tử của Y là \(CH_3OH\)

Công thức phân tử của X là \(CH_3COOCH_3\)

\(CHC_3COOCH_3 + NaOH \rightarrow CH_3COONa + CH_3OH\)

\(m_Z = 0,1 . 82 = 8,2 (g)\)

Công thức cấu tạo của X là:

Giải bài tập Hóa học lớp 12 | Giải hóa lớp 12

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP