Bài 21 Điều chế kim loại - Bài...

Bài 21. Điều chế kim loại - Bài 1 trang 98 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương pháp điều chế Ca là điện phân nóng chảy muối halogenua khan.

\(CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O\)

\(CaCl_2 \xrightarrow[]{đpnc} Ca + Cl_2\)

Từ \(CuSO_4\) điều chế Cu có thể dùng phương pháp: điện phân dung dịch, thủy luyện, nhiệt luyện:

- Thủy luyện: \(CuSO_4 + Fe \rightarrow FeSO_4 + Cu\)

- Nhiệt luyện:

\(CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4\)

\(Cu(OH)_2 \xrightarrow[]{t^o} CuO + H_2O\)

\(CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O\)

- Điện phân dung dịch : \(CuSO_4 + H_2O \xrightarrow[]{đpdd} Cu + \dfrac {1} {2} O_2 + H_2SO_4\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP