Bài 22 Clo - Bài 5 Trang 101...

Bài 22. Clo - Bài 5 Trang 101 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. \(K\overset{+7}{Mn}O_4+H\overset{-1}{Cl} \rightarrow KCl+\overset{+2}{Mn}Cl_2+\overset{0}{Cl_2}+H_2O\)

\(2K\overset{+7}{Mn}O_4+16H\overset{-1}{Cl} \rightarrow 2KCl+2\overset{+2}{Mn}Cl_2+5\overset{0}{Cl_2}+8H_2O\)

\(KMnO_4\): là chất oxi hóa

\(HCl\) : là chất khử

b. \(H\overset{+5}{N}O_3+H\overset{-1}{Cl}\rightarrow \overset{+4}{N}O_2+\overset{0}{Cl_2}+H_2O\)

\(2H\overset{+5}{N}O_3+2H\overset{-1}{Cl}\rightarrow 2\overset{+4}{N}O_2+\overset{0}{Cl_2}+2H_2O\)

\(HNO_3\): là chất oxi hóa

\(HCl\) : là chất khử

c. \(H\overset{+5}{Cl}O_3+H\overset{-1}{Cl}\rightarrow \overset{0}{Cl_2}+H_2O\)

\(H\overset{+5}{Cl}O_3+5H\overset{-1}{Cl}\rightarrow 3\overset{0}{Cl_2}+3H_2O\)

\(HClO_3\): là chất oxi hóa

\(HCl\) : là chất khử

d. \(\overset{+4}{Pb}O_2+H\overset{-1}{Cl}\rightarrow \overset{+2}{Pb}Cl_2+\overset{0}{Cl_2}+H_2O\)

\(\overset{+4}{Pb}O_2+4H\overset{-1}{Cl}\rightarrow \overset{+2}{Pb}Cl_2+\overset{0}{Cl_2}+2H_2O\)

\(PbO_2\): là chất oxi hóa

\(HCl\) : là chất khử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP