Bài 22 Lực Lo-ren-xơ - Giải bài 7...

Bài 22. Lực Lo-ren-xơ - Giải bài 7 Trang 138 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Tốc độ của prôtôn:

\(v=\dfrac{R \left |q_0 \right |B}{m}=\dfrac{5.1,6.10^{-19}.10^{-12}}{1,67.10^{-27}}\approx 4,78.10^69(m/s)\)

b) Chu kì chuyển động của prôtôn:

\(T=\dfrac{2\pi R}{v}=\dfrac{2\pi.5}{4,78.10^6}\approx 6,57.10^{-6}(s).\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP