Bài 24 Suất điện động cảm ứng -...

Bài 24. Suất điện động cảm ứng - Giải bài 6 Trang 152 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ban đầu \(\vec{n}\)\(\vec{B}\) hợp với nhau một góc \(\alpha_0=\dfrac{\pi}{2}.\)

Sau thời gian t, góc giữa \(\vec{n}\)\(\vec{B}\) là:

\(\alpha=\alpha_0+\omega t=\omega t+\dfrac{\pi}{2}\)

Sau thời gian t, từ thông qua (C) là:

\(\Phi=BS \cos \left ( \omega t+\dfrac{\pi}{2} \right )\)

Suất điện động cảm ứng là:

\(e_c=-\dfrac{\Delta \Phi}{\Delta t}=-\dfrac{d \Phi}{dt}=\Phi' \Rightarrow e_c=BS \omega \sin \left ( \omega t+\dfrac{\pi}{2} \right )\)

Vậy, \((e_c)_{max}=BS \omega\) khi \(\sin \left (\omega t+\dfrac{\pi}{2} \right )=1\)

\(S=\pi R^2\)nên \((e_c)_{max}=B (\pi R^2) \omega\)

Vậy, suất điện động cảm ứng cực đại trong (C) là \((e_c)_{max}=B(\pi R^2)\omega\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP