Bài 26 Kim loại kiềm thổ và hợp...

Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm th...

0
Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ - Bài 7 trang 119 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Gọi số mol của \(CaCO_3\)\(MgCO_3\) trong hỗn hợp là x,y.

\(CaCO_3+CO_2+H_2O\rightarrow Ca(HCO_3)_2\)

xmol xmol

\(MgCO_3+CO_2+H_2O\rightarrow Mg(HCO_3)_2\)

ymol ymol

Ta có hệ phương trình:

\(\begin{cases}100x+84y=8,2\\x+y=\dfrac{2,016}{22,4}=0,09\end{cases} \Rightarrow x=0,04;y=0,05\)

Vậy \(m_{CaCO_3}=0,04\times100=4(g)\)

\(m_{MgCO_3}=0,05\times 84=4,2(g)\)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP