Bài 31 Mắt - Giải bài 10 Trang...

Bài 31. Mắt - Giải bài 10 Trang 203 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

\(OC_v=\infty\)

a) \(\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{OC_c}-\dfrac{1}{OC_v}=\dfrac{1}{OC_c}-\dfrac{1}{\infty}=\dfrac{1}{OC_c} \Rightarrow OC_c=f=100cm.\)

b) Khi đeo kính:

\(d_v'=-OC_v=-\infty\)

\(d_v=OC_v'-l=25-2=23(cm)\)

\(\dfrac{1}{d_v}+\dfrac{1}{d_v'}=\dfrac{1}{f} \Rightarrow \dfrac{1}{d_v}+\dfrac{1}{\infty}=\dfrac{1}{f}\Rightarrow f=d_v=23cm=0,23m\)

Vậy, \(D=\dfrac{1}{f}=\dfrac{1}{0,23}\approx 4,35(dp)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP