Bài 34 Crom và hợp chất của Crom...

Bài 34. Crom và hợp chất của Crom - Bài 3 trang 159 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch \(HNO_3\) loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là :

A. 21,56 gam.

B. 21,65 gam.

C. 22,56 gam.

D. 22,65 gam.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng:

\(3Cu+8HNO_3\rightarrow 3Cu(NO_3)_2 +2NO+4H_2O\)

Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố: \(n_{Cu}=n_{Cu(NO_3)_2}=\dfrac{7,68}{64}=0,12(mol)\)

\(\Rightarrow m_{Cu(NO_3)_2}=0,12\times 188=22,56(g)\)

Vì vậy, chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP