Bài 34 Luyện tập oxi và lưu huỳnh...

Bài 34. Luyện tập oxi và lưu huỳnh - Bài 3 Trang 146 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Vì \(3H_2\overset{+6}{S}O_4+H_2\overset{-2}{S} \rightarrow 4\overset{+4}{S}O_2+4H_2O\)

Ta thấy: \(\overset{-2}{S}\rightarrow\overset{+4}{S}+6e\): quá trình oxi hóa suy ra \(H_2S\) là chất khử.

\(\overset{+6}{S}+2e \rightarrow \overset{+4}{S}\): quá trình khử suy ra \(H_2SO_4\) là chất oxi hóa.

b. \(H_2S\) thể hiện tính khử:

\(H_2\overset{-2}{S}+\dfrac{3}{2}O_2 \rightarrow \overset{+4}{S}O_2+H_2O\)

\(H_2SO_4\) thể hiện tính oxi hóa:

\(Cu+2H_2SO_4 đặc \overset{t^0}{\rightarrow}CuSO_4+SO_2+2H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP