Bài 33 Axit sunfuric - Muối sunfat -...

Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat - Bài 3 Trang 143 - Sách giáo kho...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Lấy mỗi dung dịch một ít làm mẫu thử, cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử, mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là HCl.

- Cho vài giọt dung dịch \(BaCl_2\) vào 3 mẫu thử còn lại, mẫu thử nào tạo ra kết tủa trắng là ống nghiệm chứa dung dịch \(Na_2SO_4\).

\(BaCl_2+Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 \downarrow +2NaCl\)

- Cho vài giọt dung dịch \(Na_2SO_4\) (đã biết) vào hai mẫu thử còn lại, mẫu thử nào có kết tủa trắng là dung dịch \(Ba(NO_3)_2\).

\(Na_2SO_4+Ba(NO_3)_2 \rightarrow BaSO_4 \downarrow+2NaNO_3\)

- Còn lại là dung dịch NaCl, có thể khẳng định bằng dung dịch \(AgNO_3\).

\(AgNO_3+NaCl \rightarrow AgCl \downarrow+NaNO_3\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP