Bài 32 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit...

Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 10 ...

0
Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit - Bài 10 Trang 139 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{SO_2}=\dfrac{1,28}{64}=0,2(mol)\)

\(n_{NaOH}=0,25 \times 1=0,25(mol)\)

\(1< \dfrac{n_{NaOH}}{n_{SO_2}}=\dfrac{0,25}{0,2}=1,25 <2 \Rightarrow\) Khi dẫn khí \(SO_2\) vào dung dịch NaOH thì tạo hai muối: \(NaHSO_3\)\(Na_2SO_3\).

a. Phương trình hóa học:

\(SO_2\) + \(2NaOH\) \(\rightarrow\) \(Na_2SO_3\) + \(H_2O\) (1)

xmol 2xmol xmol

\(SO_2\) + \(NaOH\) \(\rightarrow\) \(NaHSO_3\) (2)

ymol ymol ymol

b. Tính khối lượng muối tạo thành.

Gọi x, y lần lượt là số mol \(SO_2\) tham gia phản ứng (1) và (2).

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

\(\left\{\begin{matrix}x+y=0,2\\ 2x+y=0,25\end{matrix}\right.\)

Giải hệ phương trình ta được: x = 0,05; y = 0,15.

Vậy: \(m_{Na_2SO_3}=0,05 \times 126=6,3(g)\)

\(m_{NaHSO_3}=0,15 \times 104=15,6(g)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP