Bài 21 Khái quát về nhóm halogen -...

Bài 21. Khái quát về nhóm halogen - Bài 8 Trang 96 - Sách giáo khoa H...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Kí hiệu nguyên tố halogen là X và đặt a là số mol phân tử \(X_2\), ta có phương trình hóa học của các phản ứng như sau:

Mg + \(X_2\) \(\rightarrow\) \(MgX_2\) (1)

amol amol

2Al + \(3X_2\) \(\rightarrow\) \(2AlX_3\) (2)

amol \(\dfrac{2a}{3}mol\)

Theo khối lượng Mg và Al halogen, ta có các phương trình đại số:

\((24+2X).a=19 \Rightarrow a=\dfrac{19}{24+2X}\) (3)

\((27+3X).\dfrac{2a}{3}=17,8 \Rightarrow a=\dfrac{17,8.3}{(27+3X).2}\) (4)

Từ (3) và (4) tìm được X = 35,5. Đó là Clo. Ta có:

\(a=\dfrac{19}{24+2.35,5}=0,2 \Rightarrow m_{Cl_2}=71.0,2=14,2(g)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP