Bài 22 Clo - Bài 7 Trang 101...

Bài 22. Clo - Bài 7 Trang 101 - Sách giáo khoa Hóa học 10

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phản ứng:

\(2KMnO_4+16hCl\overset{t^0}{\rightarrow}2MnCl_2+5Cl_2 \uparrow+2KCl+8H_2O\) (1)

\(2Fe+3Cl_2\rightarrow 2FeCl_3\) (2)

Ta có: \(n_{FeCl_3}=\dfrac{16,25}{162,5}=0,1(mol)\)

Theo (2) ta có: \(n_{Cl_2}=\dfrac{0,1.3}{2}=0,15(mol)\)

Theo (1) ta có: \(n_{KMnO_4}=\dfrac{0,15.2}{5}=0,06(mol)\)

\(\Rightarrow m_{KMnO_4 cần dùng}=158.0,06=9,48(g)\)

\(n_{HCl}=\dfrac{0,15.16}{5}=0,48(mol)\)

\(\Rightarrow V_{dd HCl}=\dfrac{0,48}{1}=0,48(lít)\)hay \(480ml.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP