Bài 19 Luyện tập: Phản ứng oxi hoá...

Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 9 Trang 90 - Sách giá...

0
Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử - Bài 9 Trang 90 - Sách giáo khoa Hóa học 10

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. \(\overset{0}{Al}+\overset{+\dfrac{8}{3}}{Fe_3}O_4 \overset{t^0}{\rightarrow} \overset{+3}{Al_2}O_3+ \overset{0}{Fe}\)

\(8Al+3Fe_3O_4 \overset{t^0}{\rightarrow}4Al_2O_3+9Fe\)

Al : chất khử

\(Fe_3O_4\) : chất oxi hóa

b. \(\overset{+2}{Fe}SO_4+K\overset{+7}{Mn}O_4+H_2SO_4\rightarrow \overset{+3}{Fe_2}(SO_4)_3+\overset{+2}{Mn}SO_4+K_2SO_4+H_2O\)

\(10FeSO_4+2KMnO_4+8H_2SO_4\rightarrow 5Fe_2(SO_3)_3+2MnSO_4+K_2SO_4+8H_2O\)

\(FeSO_4\) : chất khử

\(KMnO_4\) : chất oxi hóa

c. \(\overset{+2}{Fe}\overset{-1}{S_2}+\overset{0}{O_2}\overset{t^0}{\rightarrow}\overset{+3}{Fe_2}O_3+\overset{+4}{S}\overset{-2}{O_2}\)

\(\overset{+2}{Fe}\rightarrow \overset{+3}{Fe}+1e\)

\(2\overset{-1}{S}\rightarrow 2\overset{+4}{S}+10e\)

\(4FeS_2+11O_2\overset{t^0}{\rightarrow}2Fe_2O_3+8SO_2\)

\(FeS_2\) : chất khử

\(O_2\) : chất oxi hóa

d. \(K\overset{+5}{Cl}\overset{-2}{O_3}\overset{t^0}{\rightarrow}K\overset{-1}{Cl}+\overset{0}{O_2}\)

\(2KClO_3\overset{t^0}{\rightarrow}2KCl+3O_2\)

\(KClO_3\): vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

e. \(\overset{0}{Cl_2}+KOH \overset{t^0}{\rightarrow}K\overset{-1}{Cl}+K \overset{+5}{Cl}O_3+H_2O\)

\(Cl_2\): vừa là chất oxi hòa, vừa là chất khử.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP