Bài 45 Axit cacboxylic - Bài 5 trang...

Bài 45. Axit cacboxylic - Bài 5 trang 210 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Để trung hòa 150,0 gam dung dịch 7,40% của axit no, mạch hở, đơn chức X cần dùng 100,0 ml dung dịch NaOH 1,50M. Viết công thức cấu tạo và gọi tên của chất X.

Hướng dẫn giải

Khối lượng axit X: \(\dfrac{150,0.7,4}{100}=11.1(g)\)

Số mol \(NaOH: 1,5.0,1 = 0,15 (mol)\)

Phản ứng trung hòa: \(R-COOH+NaOH \rightarrow RCOONa + H_2O\)

Vậy: \(n_{axit} = 0,15(mol)\)

\(M_{axit}=\dfrac{11,1}{0,15}=74(g/mol)\)

Axit no mạch hở đơn chức : \(C_nH_{2n}O_2.\)

suy ra \(14n + 32 = 74\)

\(n=3\)

Công thức cấu tạo:

\(CH_3-CH_2-COOH \) ( axit propionic hoặc axit propanoic)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP