Biết thể tích khí $C O _ 2...

Biết thể tích khí $C{{O}_{2}}$ năm 1998 là $V\left( {{m}^{3}} \right)...

0
Biết thể tích khí $C{{O}_{2}}$ năm 1998 là $V\left( {{m}^{3}} \right)$. \[10\] năm tiếp theo, mỗi năm thể tích khí $C{{O}_{2}}$ tăng $a%$, \[10\] năm tiếp theo nữa, mỗi năm thể tích khí $C{{O}_{2}}$ tăng $n%$. Thể tích khí $C{{O}_{2}}$ năm \[2016\] là.
${{V}_{2016}}=V+V.{{\left( 1+a+n \right)}^{18}}\left( {{m}^{3}} \right)$.${{V}_{2016}}=V.{{\left( 1+a+n \right)}^{18}}\left( {{m}^{3}} \right)$.${{V}_{2016}}=V.\frac{{{\left( \left( 100+a \right)\left( 100+n \right) \right)}^{10}}}{{{10}^{20}}}\left( {{m}^{3}} \right)$.${{V}_{2016}}=V.\frac{{{\left( 100+a \right)}^{10}}.{{\left( 100+n \right)}^{8}}}{{{10}^{36}}}\left( {{m}^{3}} \right)$.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
${{V}_{2016}}=V.\frac{{{\left( 100+a \right)}^{10}}.{{\left( 100+n \right)}^{8}}}{{{10}^{36}}}\left( {{m}^{3}} \right)$.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP