Phương trình 2 sin ^ 2 x+ sqrt...

Phương trình \[2{{\sin }^{2}}x+\sqrt{3}\sin 2x=3\] có họ nghiệm là (v...

0
Phương trình \[2{{\sin }^{2}}x+\sqrt{3}\sin 2x=3\] có họ nghiệm là (với $k\in \mathbb{Z}$):
\[x=\frac{4\pi }{3}+k\pi \].\[x=\frac{5\pi }{3}+k\pi \].\[x=\frac{\pi }{3}+k\pi \].\[x=\frac{2\pi }{3}+k\pi \].

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
\[x=\frac{\pi }{3}+k\pi \].

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP