Các Cặp chất nào sau đây không xảy...

Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ Các Cặp chất nào sau đây không xảy ...

0
Chương 1: Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Các Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng ?

1.CaCl2+Na2CO3

2.CaCO3+NaCl

3.NaOH+HCl

4.NaOH+KCl

A. 1 và 2 B. 2 và 3 C. 3 và 4 D. 2 và 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cặp chất 2 và 4 không xảy ra phản ứng.

cặp chất 1 và 3 xảy ra phản ứng với nhau.

pthh: cacl2 + na2co3 → caco3 + 2nacl

naoh + hcl → nacl + h2o

→ chọn d.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP