Các khu sinh học Biôm được sắp xếp...

Sinh Thái Học Các khu sinh học (Biôm) được sắp xếp theo thứ tự giảm d...

0
Sinh Thái Học

Các khu sinh học (Biôm) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ đa dạng sinh học là:
A. Đồng rêu hàn đới → Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa).
B. Đồng rêu hàn đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) → Rừng mưa nhiệt đới
C. Rừng mưa nhiệt đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) → Đồng rêu hàn đới.
D. Rừng mưa nhiệt đới → Đồng rêu hàn đới → Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c
trong các khu sinh học trên: rừng mưa nhiệt đới có độ đa dạng sinh học cao nhất. đồng rêu hàn đới
có độ đa dạng sinh học thấp nhất.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP