Ở một loài thực vật khi cho cây...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật, khi cho cây thân cao (P) giao...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật, khi cho cây thân cao (P) giao phấn với cây thân thấp, thu được F 1 đồng loạt
xuất hiện kiểu hình thân cao, F 1 tự thụ phấn thu được F 2 có tỉ lệ kiểu hình 56,25% cây thân cao : 43,75%
cây thân thấp. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong số những cây thân cao ở F 2 , cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/9 .
II. Trong số những cây thân thấp ở F 2 , cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 3/7 .

III. Ở đời F 2 , cây thân cao không thuần chủng chiếm tỉ lệ1/2 .
IV. Ở F 2 , cây thân cao thuần chủng chiếm tỉ lệ lớn nhất.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Có 3 phát biểu đúng, đó là I, II và III
- Tỉ lệ kiểu hình ở đời con là 56,25% cây thân cao : 43,75% cây thân thấp = 9:7 (9M:7N). Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung.
Vận dụng công thức giải nhanh đã trình bày ở phần trên, ta có:
I đúng. Cây thân cao F 2 có 4 kiểu gen là 1AABB, 2AABb,2AaBB ,4AaBb → Cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/9

II. Cây thân thấp ở F 2 có 5 kiểu gen với hệ số là 2AABb, 2AaBB,2AaBB ,4AaBb →Cây thuần chủng gồm 1Aabb + 1aaBB +1aabb chiếm tỉ lệ 3/7 → đúng
III. Cây thân cao không thuần chủng có 3 kiểu gen với hệ số là 2AABb, 2AaBB ,4AaBb →Tỉ lệ thân cao không thuần chủng trong số thân cao 8/9
Ở F 2 , cây thân cao không thuần chủng chiếm tỉ lệ 81/162 → đúng
IV. Ở đời F 2 , cây thân cao thuần chủng chiếm tỉ lệ lớn nhất

Sai. Cây thân cao thuần chủng có 4 gen trội không phải chiếm tỉ lệ lớn nhất vì có 4 alen trội.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP