Ở một loài thực vật lưỡng bội khi...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thực vật lưỡng bội, khi cho cây hoa đỏ ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thực vật lưỡng bội, khi cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa đỏ (P), ở thế
hệ F 1 thu được kiểu hình gồm 3 cây hoa đỏ: 1 cây hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến, sự
biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lý thuyết, trong các trường hợp tỉ lệ
phân li kiểu gen dưới đây, có bao nhiêu trường hợp thỏa mãn F 1 ?

(1) 1:2:1 . (2) 1:1:1:1
(3) 1:1:1:1:2:2 (4) 3:3:1:1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
-Ta có:
+ Xét trường hợp tương tác gen kiểu bổ sung 9:7 thì có 2 phép lai thỏa mãn:
. AabbxaaBb →1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb với A_B_: hoa trắng, còn lại là hoa đỏ.
. AABbxAaBb →1AABB:1AaBB:1AAbb:1Aabb:2AABb:2AaBb với A_B_: hoa đỏ, còn lại là hoa
trắng
+ Xét trường hợp trội hoàn toàn:
. AaxAa →1AA:2Aa:1aa với hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng
Þ Có 3 trường hợp tỉ lệ kiểu gen phù hợp với F1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP