Một quần thể giao phối ngẫu nhiên có...

Di Truyền Quần Thể Một quần thể giao phối ngẫu nhiên, có thành phần k...

0
Di Truyền Quần Thể

Một quần thể giao phối ngẫu nhiên, có thành phần kiểu gen 0,1AA:0,8Aa: 0,1aa. Giả sử
các cá thể aa trưởng thành không có khả nằng sinh sản. Nếu không phát sinh đột biến mới,
không có di nhập gen, các cá thể có sức sống như nhau thì ở thế hệ F 6 tỉ lệ kiểu gen ở giai
đoạn mới sinh ra là

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Tần số alen ở thế hệ F 6 là: a =
Vậy cấu trúc di truyền của quần thể ở F 6 là: 625AA:200Aa:16aa

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP