Ở một loài thú cho con cái lông...

Quy Luật Di Truyền Ở một loài thú, cho con cái lông dài, thân đen thu...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở một loài thú, cho con cái lông dài, thân đen thuần chủng lai với con đực lông ngắn, thân trắng
thu được F 1 toàn con lông dài, thân đen. Cho con đực F 1 lai phân tích, F a có tỉ lệ phân li kiểu hình 125 con
cái lông ngắn, thân đen : 42 con cái lông dài, thân đen : 125 con đực lông ngắn, thân trắng: 40 con đực
lông dài, thân trắng. Biết tính trạng màu thân do một gen quy định. Theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận
sau đúng?
(1) Ở Fa tối đa có 8 loại kiểu gen.
(2) Tình trạng chiều dài lông do hai cặp gen quy định.
(3) Có 2 kiểu gen quy định lông ngắn, thân trắng.
(4) Cho các cá thể lông dài ở F a giao phối ngẫu nhiên, theo lí thuyết đời con cho tối đa 36 kiểu gen và 8
kiểu hình.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cho con cái lông dài, thân đen thuần chủng lai với con đực lông ngắn, thân trắng thu được F 1 toàn con
lông dài, thân đen → tính trạng lông dài, thắn đen là tính trạng trội so với tính trạng lông ngắn, thân trắng
- Dài/ngắn 1:3 → xảy ra hiện tượng tương tác gen và tính trạng chiều dài lông do hai cặp gen quy
định và F 1 dị hợp 2 cặp gen → (2) đúng

- Đen/trắng 1:1
Mặt khác, tính trạng màu thân phân bố không đều ở hai giới (con cái chỉ có thân đen, con đực chỉ có
thân trắng) → gen quy định màu thân nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.

Quy ước gen: (Aa, Bb) quy định chiều dài lông, cặp Dd quy định màu thân
A-B- : lông dài; (aaB-, aabb; A-bb) : lông ngắn; D- : thân đen; d : thân trắng
P t/c : AABBXDXD x aabbXdY

F 1 : AaBbXDXd x AaBbXDY
- Cho đực F 1 lai phân tích ta có sơ đồ lai : AaBbXDY x aabbXdXd
Fa: 1/8AaBbXDXd:1/8AabbXDXd:1/8aaBbXDXd:1/8aabbXDXd:1/8AaBbXdY:1/8AabbXdY
→(1) đúng

- (3) sai vì có 6 kiểu gen quy định lông ngắn, thân trắng.
- Cho các cá thể lông dài ở F giao phối ngẫu nhiên ta có sơ đồ lai như sau
AaBbXDXdAaBbXdY→số kiểu gen là: 9.4 = 36; số kiểu hình là: 2.4 = 8 (vì tương tác bổ sung
theo tỉ lệ 9 : 7 nên AaBb chỉ cho 2 loại kiểu hình) →4 đúng

Vậy có 3 phát biểu đưa ra là đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP