Giao phấn giữa hai cây hoa trắng P...

Quy Luật Di Truyền Giao phấn giữa hai cây hoa trắng (P), thu được F 1...

0
Quy Luật Di Truyền

Giao phấn giữa hai cây hoa trắng (P), thu được F 1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho F 1 tự thụ
phấn, thu được F 2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ: 7 cây hoa trắng. Lấy ngẫu nhiên
một cây có hoa màu đỏ ở F 2 cho tự thụ phấn. Cho biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết,
xác suất xuất hiện cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn ở F 3 là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

P hoa trắng giao phấn thu được F 1 toàn hoa đỏ, F 1 tự thụ thu được F 2 tỉ lệ: 9 đỏ: 7 trắng nên tính trạng
màu hoa do hai cặp gen không alen tương tác bổ sung quy định.

- Hoa đỏ ở F 2 gồm:1/9 AABB: 2/9 AaBB: 2/9 AABb: 4/9 AaBb

- Cho cây hoa đỏ F 2 tự thụ phấn xác suất thu được hoa trắng đồng hợp ở F 3 là:4/9.1/16=2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP