Cân bằng nước trong cây được tính bằng...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Cân bằng nước trong cây đ...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Cân bằng nước trong cây được tính bằng cách nào?
A. Cân bằng nước trong cây được tính bằng lượng nước hiện có trong cây tại thời điểm tính.

B. Cân bằng nước được tính bằng lượng nước cây sử dụng cho các quá trình sinh lí trong một khoảng thời gian xác định.

C. Cân bằng nước được tính bằng sự so sánh lượng nước do rễ hút vào và lượng nước thoát ra.

D. Cân bằng nước được tính bằng lượng nước cây hút vào trừ đi lượng nước cây sử dụng cho các hoạt động sinh lí của cây.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sự cân bằng nước trong cây được biểu thị bằng tỉ lệ giữa lượng nước thoát đi t và lượng
nước hút vào a. khi tỉ lệ t/a xấp xỉ bằng 1 thì cây ở trạng thái cân bằng nước, còn khi t/a
>1 thì cây ở trạng thái mất nước. sự cân bằng nước trong cây luôn luôn dao động → chọn đáp
án c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP