Chất hữu cơ X chỉ chứa một loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Chất hữu cơ X chỉ ch...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức andehit, có công thức thực nghiệm là (CH2O)n. Công thức phân tử nào sau đây là đúng: A. CH2O B. C3H6O3 C. C2H4O2 D. cả A và C đều đúng

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CTPT: CnH2nOn —> Số chức andehit là n —> Độ không no k ≥ n k = (2n + 2 – 2n)/2 ≥ n —> n = 1 là nghiệm duy nhất —> CH2O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP