Thực hiện các thí nghiệm sau: a Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3; (b) Cho Cu vào dung dịch FeCl3; (c) Cho Fe vào dung dịch CuCl2; (d) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp). Sau khi kết thúc phản ứng, số thí nghiệm tạo ra đơn chất là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Fe(NO3)2 + AgNO3 —> Fe(NO3)3 + Ag (b) Cu + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2 (c) Fe + CuCl2 —> FeCl2 + Cu (d) NaCl + H2O —> H2 + Cl2 + NaOH

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP