Cho các phát biểu sau: a Khi cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho các phát biểu sa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho các phát biểu sau: (a) Khi cho phenol vào dung dịch Na2CO3 (dư) ta thu được dung dịch đồng nhất. (b) Chất xúc tác không làm chuyển dịch cân bằng hóa học. (c) Khi tăng diện tích bề mặt chất phản ứng thì tốc độ của tất cả các phản ứng đều tăng. (d) Khi phản ứng hóa học đạt trạng thái cân bằng thì phản ứng kết thúc. (e) Các nguyên tử cacbon, hiđro trong phân tử metan, etilen, axetilen cùng nằm trên một mặt phẳng. (f) Hầu hết các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định mà thay đổi trong phạm vi rộng. Có bao nhiêu phát biểu đúng? A. 2 B. 3 C. 5 D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Đúng: C6H5OH + Na2CO3 —> C6H5ONa + NaHCO3 (b) Đúng, chất xúc tác làm tăng v thuận bao nhiêu lần thì cũng làm tăng v nghịch bấy nhiêu lần. (c) Đúng, tăng diện tích tiếp xúc thì tốc độ tăng. (d) Sai, trong trạng thái cân bằng phản ứng vẫn xảy ra với v thuận = v nghịch. (e) Sai, CH4 có 4H ở đỉnh và C ở tâm tứ diện. (f) Đúng, do giá trị n thay đổi giữa các phân tử polime.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP