Đốt cháy hoàn toàn 0 2 mol hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 0...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ancol Y và một anđehit Z đều mạch hở cần dùng vừa đủ 23,52 lít khí O2 (đktc) thu được 2,1 mol sản phẩm gồm CO2 và H2O. Mặt khác cho 0,2 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 21,6 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol Y trong X là A. 50,00% B. 65,30% C. 90,40% D. 95,75%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn O: 2nCO2 + nH2O = 2nO2 + nO(X) Dễ thấy nCO2 + nH2O = 2nO2 nên: nCO2 = nO(X) —> X chứa các chất có số C bằng số O. —> Andehit là HCHO hoặc (CHO)2 TH1: Andehit là HCHO (0,2/4 = 0,05 mol) —> Ancol là CnH2n+2On (0,15 mol) nCO2 + nH2O = 0,05 + 0,15n + 0,05 + 0,15(n + 1) = 2,1 —> n = 37/6: Loại TH2: Andehit là (CHO)2 (0,2/4 = 0,05 mol) —> Ancol là CnH2n+2On (0,15 mol) nCO2 + nH2O = 0,05.2 + 0,15n + 0,05 + 0,15(n + 1) = 2,1 —> n = 6: C6H14O6 —> %Z = 90,40%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP