X là chất hữu cơ chứa 3 nguyên...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là chất hữu cơ chứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố C, H, O phản ứng được với Na kim loại, dung dịch NaOH, cho phản ứng tráng bạc. Phân tử X chứa 40% cacbon, vậy công thức của X là: A. HCOOCH3 B. HOCH2CHO C. HCOOCH2CH2OH D. HCOOH

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X tác dụng với Na, NaOH và tráng gương —> C hoặc D %C = 40% —> C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP