Khẳng định nào sau đây là đúng ?...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khẳng định nào sau đ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khẳng định nào sau đây là đúng ? (a) Dung dịch ancol etylic trong nước tồn tại 3 loại liên kết hiđro. (b) Axit fomic không làm mất màu nước brom. (c) Khi tác dụng với hiđro, xeton bị khử thành ancol bậc I tương ứng. (d) Glixerol tan vô hạn trong nước và có vị ngọt. (e) Các halogen đều có số oxi hoá dương trong mọi hợp chất. A. 3 B. 2 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
(a) Sai, có 4 loại: Ancol – Ancol, H2O – H2O, Ancol – H2O và H2O – Ancol (b) Sai, HCOOH + Br2 —> HBr + CO2 (c) Sai, xeton bị khử thành ancol bậc 2. (d) Đúng (e) Sai, F chỉ có -1, các halogen còn lại có -1; +1; +3; +5; +7

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP