Cho 175ml dung dịch Ba OH 2 1M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 175ml dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 175ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 100ml dung dịch Mg(HCO)3 1M. sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch chứa các muối a, Viết phương trình hóa học của các phản ứng. b, Tìm giá trị của m.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,175 và nMg(HCO3)2 = 0,1 Ba(OH)2 + Mg(HCO3)2 —> BaCO3 + MgCO3 + 2H2O nBaCO3 = nMgCO3 = 0,1 —> m↓ = 28,1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP