Số ankin có công thức phân tử C6H10...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Số ankin có công thứ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Số ankin có công thức phân tử C6H10 phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 dư là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Các ank-1-in sẽ có phản ứng thế với AgNO3/NH3: CH≡C-CH2-CH2-CH2-CH3 CH≡C-CH(CH3)-CH2-CH3 CH≡C-CH2-CH(CH3)2 CH≡C-C(CH3)3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP