Cho m gam bột Fe vào 200 ml...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam bột Fe vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam bột Fe vào 200 ml dung dịch hỗn hợp A chứa H2SO4 1M, Fe(NO3)3 0,5M và CuSO4 0,25M. Khuấy đều cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 0,75m gam chất rắn và V lít khí NO duy nhất. Giá trị của m là: A. 43,2 gam B. 56 gam C. 33,6 gam D. 32 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
3Fe + 8H+ + 2NO3- —> 3Fe2+ + 2NO + 4H2O ………0,4……..0,3 0,15…0,4 Fe + 2Fe3+ —> 3Fe2+ 0,05….0,1 Fe + Cu2+ —> Fe2+ + Cu 0,05…0,05………………..0,05 —> m – 56(0,15 + 0,05 + 0,05) + 64.0,05 = 0,75m —> m = 43,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP