Nung 40 gam CaCO3 thu được 25 92...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung 40 gam CaCO3 th...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung 40 gam CaCO3 thu được 25,92 gam chất rắn và khí X. Cho toàn bộ X vào 400 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và Ba(OH)2 0,1M thì khối lượng kết tủa thu được là A. 19,70 gam. B. 63,04 gam. C. 31,52 gam. D. 7,88 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = (mCaCO3 – m rắn)/44 = 0,32 nNaOH = 0,4 và nBa(OH)2 = 0,04 —> nOH- = 0,48 —> nCO32- = nHCO3- = 0,16 nBa2+ = 0,04 < 0,16 —> nBaCO3 = 0,04 —> mBaCO3 = 7,88

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP